Decembra mēneša priekšmets – Mazā Bībele (12, 2023)

Mazā Bībele. Tas ir: Svēti Stāsti no Dieva Vārdiem izlasīti un ar izskaidrotām un spēcīgām Mācībām un svētām Domām iztaisīti no tā vecā Sērpils mācītāja Stendera. Jelgavā: pie J. F. Steffenhagen cienīga lielskunga grāmatu spiedēja 1790.

Svēti raksti“Stenders Gothards Frīdrihs (Stender; arī Vecais Stenders) 1714-1796
Baltijas vācu mācītājs, valodnieks, latviešu laicīgās daiļliteratūras iedibinātājs. Dzimis 1714.27.VIII Ilūkstes apriņķa Lašu pagasta mācītājmuižā mācītāja ģimenē. 1736-1739 studējis filozofiju un teoloģiju Jēnas, vēlāk Halles universitātē Vācijā. Atgriezies Latvijā, strādāja par mājskolotāju, 1742-1744 par Jelgavas vācu pilsētas skolas pārziņa palīgu. Bijis mācītājs Lindes-Birzgales un Žeimes (Lietuvā) draudzē. Pēc tam strādāja Vācijā, vēlāk Dānijā (titulēts par ģeogrāfijas profesoru). Tur karaļa galmam izgatavojis 2 globusus. 1765 caur Pēterburgu atgriezies Latvijā. 1769-1796 mācītājs Sēlpils – Sunākstes draudzē, 1782-1787 Sēlpils iecirkņa prāvests un konsistorijas piesēdētājs.” (2)

Vecais Stenders bija Žeimes luterāņu mācītājs no 1753 līdz 1759. gadam, tur arī tapa šis pedagoģiska rakstura Svēto rakstu pārstāsts, kas pirmo izdevumu piedzīvoja Stendera Žeimes periodā: “Gedert Fridrik Stendera, Žeimes draudzes baznīcas kunga Svēti stāsti, no kuriem 52 no vecas Derības laikiem, 52 no jaunas Derības laikiem, 3 no tā, kas tiem pirmajiem kristīgiem ļaudīm noticis, 14 jaukas līdzības no Dieva Valstības in tie stāsti no tās lielas pastarās tiesas dienas, viss no svētiem Dieva rakstiem izlasīti, tiem latviešiem par labu sevišķi sarakstīti in ar jautāšanām in svētām domām iztaisīti, kuriem vēl pielikts viens pielikums, kā kristīgam cilvēkam no dažām lietām būs svētās domās iekulties. Tos pārraudzījis in, ka tie rakstos iespiesti taptu, gādājis Jukums Baumann, Kurzemes superintendente in Jelgavas vācu baznīcas kungs. –. Königsberg: Hartung, 1756. Vēlākajos izdevumos – ar nosaukumu “Maza Bībele, tas ir: Svēti stāsti”. Paraugam izmantots vācu pedagoga Johana Hībnera (Hübner, 1668-1731) līdzīga satura sacerējums (1714).”(1)

1790. gadā izdotā grāmata iznākusi vēl Stendera dzīves laikā, periodā, kad viņš bija mācītājs Sēlpils – Sunākstes draudzē. Mazā Bībele bija ļoti populāra, to izdeva atkārtoti un izmantoja mājmācībā vēl līdz 19. gs. otrajai pusei.

Izmantotā literatūra:

1)Zinātnes Vēstnesis GOTHARDS FRĪDRIHS STENDERS - LATVIJAS UN EIROPAS ZINĀTNIEKS Dr.philol. Māra Grudule, LZA akadēmiķe

2)"Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012

Izmantotie vēstures avoti:

Viesītes muzeja "Sēlija" priekšmeta apraksta kartīte